23 mei algemene ledenvergadering

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag,  23 mei 2019, in  het instructielokaal in onze Turnaccommodatie Petrus Hondius – EMM, Zuidlandstraat 113, te Terneuzen van 20.00 tot 21.00 uur.

 

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV d.d. 5 april 2018
 5. Jaarverslag secretaris 2018
 6. Jaarverslag technisch 2018
 7. Jaarverslag penningmeester 2018
 8. Contributie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Verkiezing bestuursleden:             Aftredend en herkiesbaar: Jessica Pijpelink en Marien Meijer
 11. Benoeming ereleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

 

 

 

 

Namens EMM-Terneuzen

Nel van Weele, secretaris